ความหมายและประโยชน์ของการปลูก ผักไฮโดรโปนิกส์

การปลูก ผักไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) คือ การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน โดยให้รากพืชสัมผัสกับสารละลายธาตุอาหารพืชโดยตรง คำว่า “Hydroponics” มาจากภาษากรีกสองคำ คือ “Hydro” หมายถึง “น้ำ” และ “Ponos” หมายถึง “งาน” ซึ่งเมื่อรวมคำสองคำเข้าด้วยกัน ความหมายก็คือ “Water-working” หรือหมายถึง “การทำงานของน้ำที่มีสารละลายธาตุอาหารพืชผ่านรากพืช”

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ มีข้อดีหลายประการ ดังนี้

 • สามารถปลูกพืชได้ในพื้นที่จำกัด เช่น ห้องขนาดเล็ก ระเบียง หรือแม้แต่บนหลังคาอาคาร
 • สามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปี โดยไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
 • สามารถควบคุมปริมาณน้ำและธาตุอาหารได้อย่างแม่นยำ
 • ประหยัดน้ำมากกว่าการปลูกพืชในดิน
 • ควบคุมศัตรูพืชและโรคพืชได้ง่าย
 • ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพสูง

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์มีหลายระบบ ที่นิยมในประเทศไทย ได้แก่

 • ระบบน้ำลึก (Deep Flow Technique: DFT)
 • ระบบน้ำหยด (Drip Irrigation System)
 • ระบบน้ำวน (Water Recirculating System)
 • ระบบแอร์โรโปนิกส์ (Aeroponics System)

การ ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เป็นทางเลือกใหม่สำหรับการปลูกพืชที่มีประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปลูกพืชเพื่อบริโภคในครัวเรือนหรือทำเป็นอาชีพเสริม

เทคนิคและขั้นตอนการปลูก ผักไฮโดรโปนิกส์

การปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์เป็นวิธีการที่ใช้น้ำแทนดินในการเลี้ยงต้นไม้และผัก. การปลูกด้วยวิธีนี้มีข้อดีหลายประการ เช่น ความเร็วในการเจริญเติบโต, ประหยัดพื้นที่, และการควบคุมธาตุอาหารได้ดี

เทคนิคและ ขั้นตอนการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ มีดังนี้

 • เตรียมอุปกรณ์และวัสดุ

อุปกรณ์และวัสดุที่จำเป็นสำหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ได้แก่

 1. ภาชนะปลูก อาจเป็นถังพลาสติก ถาดปลูก หรือรางปลูก
 2. สารละลายธาตุอาหารพืช
 3. อุปกรณ์ให้น้ำ เช่น ปั๊มน้ำ สายยาง หัวฉีด
 4. อุปกรณ์ระบายน้ำ
 5. อุปกรณ์วัดค่า EC และ pH
 6. เลือกชนิดผักที่ต้องการปลูก

ผักแต่ละชนิดมีความต้องการสารอาหารและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ควรเลือกชนิดผักที่เหมาะสมกับระบบการปลูกและสภาพอากาศ

 1. เพาะต้นกล้า
  • หากต้องการปลูกผักจากเมล็ดพันธุ์ ควรเพาะต้นกล้าก่อน โดยนำเมล็ดพันธุ์ลงเพาะในวัสดุปลูกหรือในถาดเพาะ รดน้ำให้ชุ่ม และให้แสงแดดรำไร เมื่อต้นกล้ามีใบจริง 2-3 ใบ จึงย้ายลงปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์
 2. เตรียมสารละลายธาตุอาหารพืช
  • สารละลายธาตุอาหารพืชเป็นสารละลายที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช มีหลายสูตรให้เลือกซื้อตามร้านขายอุปกรณ์การเกษตร ควรเลือกสูตรที่เหมาะสมกับชนิดผักที่ต้องการปลูก
 3. ปลูกต้นกล้า
  • นำต้นกล้าลงปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ โดยยึดต้นกล้าให้ตั้งตรง และให้รากพืชสัมผัสกับสารละลายธาตุอาหารพืช
 4. ให้น้ำและธาตุอาหารพืช
  • ระบบการให้น้ำและธาตุอาหารพืชมีหลายประเภท ที่นิยมในประเทศไทย ได้แก่ ระบบน้ำลึก ระบบน้ำหยด ระบบน้ำวน และระบบแอร์โรโปนิกส์
  • ระบบน้ำลึก (Deep Flow Technique: DFT) เป็นระบบการให้น้ำที่รากพืชแช่อยู่ในสารละลายธาตุอาหารพืชตลอดเวลา
  • ระบบน้ำหยด (Drip Irrigation System) เป็นระบบการให้น้ำที่น้ำหยดลงบนรากพืชเป็นระยะๆ
  • ระบบน้ำวน (Water Recirculating System) เป็นระบบการให้น้ำที่น้ำหมุนเวียนภายในระบบและไหลผ่านรากพืช
  • ระบบแอร์โรโปนิกส์ (Aeroponics System) เป็นระบบการให้น้ำที่รากพืชสัมผัสกับละอองน้ำที่มีธาตุอาหารพืช
 5. ควบคุมสภาพแวดล้อม
  • สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น และแสงแดด ควรควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับชนิดผักที่ต้องการปลูก
 6. เก็บเกี่ยวผลผลิต
  • ผักไฮโดรโปนิกส์สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวขึ้นอยู่กับชนิดผักที่ต้องการปลูก

ข้อควรระวังในการปลูก ผักไฮโดรโปนิกส์

ควรควบคุมปริมาณน้ำและธาตุอาหารพืชให้เหมาะสมกับความต้องการของพืช

ควรหมั่นตรวจสอบสภาพของพืชอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสังเกตอาการผิดปกติ

ควรทำความสะอาดระบบการปลูกและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นประจำ เพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อโรคและศัตรูพืช

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เป็นวิธีปลูกพืชที่มีประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปลูกพืชเพื่อบริโภคในครัวเรือนหรือทำเป็นอาชีพเสริม

ปัญหาและความท้าทายในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในประเทศไทย

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในประเทศไทยยังพบปัญหาและความท้าทายหลายประการ ดังนี้

 1. ต้นทุนสูง อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้สำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์มีราคาค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับการปลูกพืชในดิน
 2. ความซับซ้อน ระบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์บางระบบมีความซับซ้อนและต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. ทักษะและความรู้ การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์จำเป็นต้องมีความรู้และทักษะเฉพาะด้าน จึงจะสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างเหมาะสม
 4. การตลาด ผักไฮโดรโปนิกส์มีราคาสูงกว่าผักที่ปลูกในดิน จึงอาจไม่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค

อย่างไรก็ตาม การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้นในอนาคต เนื่องจากมีข้อดีหลายประการ เช่น ประหยัดน้ำ ควบคุมศัตรูพืชและโรคพืชได้ง่าย และผลผลิตที่ได้มีคุณภาพสูง รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรมีนโยบายและมาตรการส่งเสริมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของประเทศ

แนวทางการแก้ไขปัญหาและความท้าทายในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในประเทศไทย ได้แก่

 • การพัฒนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน
 • การถ่ายทอดความรู้และทักษะ ให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
 • การพัฒนาการตลาด เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริโภค

นอกจากนี้ เกษตรกรและผู้ประกอบการควรศึกษาข้อมูลและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์อยู่เสมอ เพื่อให้สามารถผลิตผักคุณภาพสูงและแข่งขันได้ในตลาด

สตาร์ทอัพและโอกาสธุรกิจในเรื่องของผักไฮโดรโปนิกส์

สตาร์ทอัพและโอกาสธุรกิจในเรื่องของผักไฮโดรโปนิกส์ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้นในอนาคต เนื่องจากความต้องการบริโภคผักที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยของผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ทำให้การปลูกพืชแบบเดิมๆ มีข้อจำกัดมากขึ้น

โอกาสธุรกิจที่น่าสนใจในธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส์ ได้แก่

 1. การพัฒนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ เพื่อสร้างระบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดต้นทุน และใช้งานง่าย ตัวอย่างเช่น ระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติ ระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบเคลื่อนที่ ระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบใช้แสงประดิษฐ์ เป็นต้น
 2. การถ่ายทอดความรู้และทักษะ เกี่ยวกับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ตัวอย่างเช่น การจัดอบรมสัมมนา เผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ เป็นต้น
 3. การพัฒนาการตลาด เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริโภคเกี่ยวกับผักไฮโดรโปนิกส์และสร้างช่องทางการจำหน่าย เช่น การจัดจำหน่ายผ่านซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร ช่องทางออนไลน์ เป็นต้น

ตัวอย่างสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส์ในประเทศไทย ได้แก่

 • ฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ เป็นฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์แบบครบวงจร ผลิตและจำหน่ายผักไฮโดรโปนิกส์สดใหม่ให้กับผู้บริโภคโดยตรง
 • ฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในเมือง เป็นฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จำกัด เช่น บนดาดฟ้าอาคาร โรงเรือน เป็นต้น
 • เทคโนโลยีปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เป็นบริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์สำหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

สตาร์ทอัพเหล่านี้ประสบความสำเร็จด้วยการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริโภคเกี่ยวกับผักไฮโดรโปนิกส์

อ่านเรื่องเพิ่มเติมได้ที่ green-head.org